Arms and Armour of the Warrior Saints
Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843-1261)

Piotr L. Grotowski


Това е мой превод на съвсем малка част от английското издание на книгата. Фактът, че не е преведено от оригиналния език, увеличава риска от неточности, но все пак това е за предпочитане пред копирането на дълги чуждоезични пасажи. Благодаря на Калин Йорданов от средновековно общество Модус Вивенди за PDFа и на сестра ми Ирина за редакцията :)
Старала съм се да превеждам всички местности и имена, където е възможно, където не е оставено на латиница. Гръцките термини или са транскрибирани в средни скоби, или е оставено многоточие. От бележките съм превеждала само тези, които според мен съдържат ценна информация. В текста под "Средно-византийски период " се има предвид 9-13в.Доспехи за подбедрицата (chalkotouba, podopsella)

Защитата за долната част на крака, от коляното до глезена, е била добре позната в древността. Много древногръцки изображения са оцелели до наши дни, 238 а също и оригинални метални наколенници, както гръцки - обикновено имитиращи анатомични детайли, така и римски (ocreae); като принадлежащите на центуриони са богато украсени с фантастични мотиви.239 Практиката да се носи доспех за подбедрицата е позната и във византийската армия, както свидетелства находка от осми век от Туапсе близо до Геленджик на североизточния бряг на Черно море (в момента в Археологическия музей, Москва).240 В литературните източници броните за крак се описват с класически термини, често гръцките термини [knemis](множествено число: [knemides], от .... "прасец", "бедро"), 241 .... 242 и понякога [ocridion], което произлиза от латинското ocrea. 243 Военните ръководства от десети век използват синонимите [chalkotouba] и [podopsella]. 244 Според Стратегикон, предпазителите за пищяла са били направени от метал или дърво и е трябвало да се носят поне от първата и от последната редица във формацията. Лъв VI, същевременно, препоръчва да се правят от гьон. 245
В иконографията на светците-войни такива протектори се виждат добре в нискорелефни дърворезби, където е лесно да се разграничат от ботушите. Това прави възможно да се избегне фалшивото идентифициране на високи ботуши като наколенници. На стеатитова (стеатита е вид камък - бел. аз) икона от единадесети век в Museo Sacro della Biblioteca Apostolica във Ватикана (фиг. 34) 247 Св. Теодор Стратилат е изобразен да носи протектори с архаични наколенници (...) 246 над високите си до глезена обувки. Намиращите се на височината на коляното "предници" в този случай, все пак, изглежда са едно цяло с долната част на протекторите. Наколенниците на св. Георги на пловдивската алабастрова плоча от дванадесети век в Националната художествена галерия в София са изобразени по подобен начин.248 Podopsella са изобразени по-схематично като тръби, които се разширяват към коляното и обхващат петата в долния край, в няколко изображения: напр. светците Георги и Теодор на плочка от слонова кост в Археологическия музей във Венеция; 249 св. Георги на стеатитова икона във Ватопедския манастир в Атон; св. Димитър на две стеатитови плочки от единадесети век (едната в Лувъра, а другата, по-рано в Цариградската Карагеоргиевска колекция, сега изгубена); и неидентифициран светец-воин на парче от стеатитова плочка от единайсети век в Лувъра. 250 Този вид защита е ясно видима и на фреска, изобразяваща на св. Меркурий от Одалар джамия в Истанбул (бивша църква "Св. Богородица"; фиг. 28) 251
Също наподобяващи по форма podopsella са изображенията на бели обувки с прикачени високи бели продълговати части. Такива протектори, понякога с куфически орнаменти отпред 251, носят светците Лонгин, Арета и Меркурий, на илюстрациите към октомврийските и ноемврийски празници в менологий от 1056 (Vind. Hist. gr. 6, fol. 3v; Par. gr. 580, 2v) (фиг. 62); св. Прокопий в Menologion Mosqu. gr. 382, leaf 72v, св. Теодор на мозайка на южната стена на олтара на катедралата в Чефалу и в Капела Палатина, Палермо; а също и върху миниатюрите в менология на Василий II (Vat. gr. 1613, fol. 383) и Mosquensis (византийски кодекс от 9в. - бел. аз) gr. 376, fol. 25v. 253 Изобразени с малко по-къси протектори, достигащи само до средата на прасеца, са: Прокопий, Меркурий и Теодор Тирон на мозайки в католикона (главната църква - бел. аз) на манастира Хосиос Лукас, Фокида; на Теодор Стратилат и Орест на мозайка в католикона на Неа Моне, Хиос (фиг. 25а, б, 44а, б), свети Христофор в църквата "Св. Безсребърници", Костур и св. Орест в църквата "Успение" в Евритания (фиг. 38).254 Не е изключено това да са ниски протектори, въпреки че тълкуването на Джон Лийдс, според което белите протектори са свързани с консулските ботуши (krepides), изработени от избелена със стипца кожа, изглежда по-вероятно. 255 Необходимо е следователно да се изследват видовете обувки във византийската армия и да се сравнят с тези в иконографията на светците-войни; както високите до глезена обувки, носени с podopsella, така и високите кожени ботуши.
-----
246 За примери на наколенници, носени от древните катафракти виж Gamber 1968, 15, фиг. 18; и Robinson 1975, фиг. 505. Морис (или Маурикус - римски император 6в., бел. аз) съветва (STRAT., p. 442 30-32 [XII B 16]), ако стрелците стоят в началото на формация, изложени на вражески атаки и незащитени със zaba или наколенници (...) те да сгъстят редиците и да се прикрият с щитове. Kolias (1988, 73) отбелязва, че този пасаж е повторен от Лъв (LT, 1:180 2122 [VII 66 (73)]), но вече не се споменават наколенници, което може би свидетелства за изчезването им през Средно Византийския период. Междувременно, Nicolle (1988, 2:621) вижда гръцкия термин sidera gonatia (кована защита за крак от западен тип) употребен в 14ти век, което може би доказва че такива протектори са били известни в късната Византийска империя. PROCOPIUS в своето описание на стрелец от Юстинианово време (1:6 20-21 [11/12])включва и стигащи до коленете протектори (...). Виж също T. Kolias, "Gonation" in BKR, 90.

247 Виж Kalavrezou-Maxeiner 1985, no. 6 (= Glory of Byzantium, no. 104). Виж също погрешното идентифициране протекторите на Св. Теодор, предложено наскоро от Dawson (2002, 83, n. 12), който ги вижда като високи ботуши. Подобна защита за крака може да се види на конник, нарисуван в Мадридския препис на Скилица (Hoffmeyer 1966, фиг. 14 19).

253 Виж Borsook 1990, фиг. 9, 35; Sevicenko 1962, фиг. 11-12 (= Markovic 1995, фиг. 41; Walter 2003a, 65, фиг. 48, който отбелязва, че менологият на Василий II съдържа най-ранното твърдо датирано изображение на Теодор Стратилат); Spatharakis 1981, фиг. 116, 118, 142. Може да се допусне, че един от светците от септемврийските миниатюри в Bodl. Barocci 230 (fol. 3v) е изобразен с такива протектори, но увреждането по рисунката пречи на сигурното идентифициране. Въз основа на иконографските свидетелства и на военните трактати на Морис и Лъв, Heath (1979, 32, plates Al-A4, F3 и Gl) реконструира протекторите за крака като високи бели гамаши носени от тежката кавалерия (skoutatoi), леката пехота ("пелтасти"), византийската лека конница (trapezitai) и варяжката гвардия. За Арета (Harith на арабски), омиритски мъченик от 6в. (загинал 523, чества се на 24ти октомври), виж Walter 2003a, 195-9.

255 LYDOS, стр. 48 16-18 [I 8/32]: ... Обуване от подобен тип е носено от стражите (които Whitby [1987, 463] заради тяхната manakia погрешно идентифицира като kandidatoi, макар самото име да подсказва че са облечени в бяло, виж също DE CER., 2:79) придружаващи Юстиниан на мозайка от 540та в олтара на църквата Сан Витале в Равена (Age of Spirituality, no. 65). Хониат (стр. 332 26-21) споменава за огромен портрет на Андроник I Комнин (1183-85) в екстериора на църквата "Св. Четиридесет мъченици" където императорът е представен с високи, бели ботуши до коляното. (...)


Обувки (tzangia)

Светците-войни, които са изобразени с протектори на краката, обикновено носят под тях обувки, обхващащи цялото стъпало.257 Обикновено те са представени твърде схематично, за да може да се различи типа им. Изключенията включват педантично изваяните обувки на Св. Теодор на стеатитова икона от Ватиканската колекция, които достигат до над глезените и са разцепени отпред (фиг. 34). 258
Ниски ботуши, носени без протектори и богато украсени с перли при пръстите и петите, са характерни за провинциалната иконография на светците-войни. Появяват се в нубийските стенописи от десети век на катедралата във Фарас (светците Меркурий и Теодор Тирон, в момента в Националния музей, Варшава), както и в т. нар."къща А" в Стара Донгола (град в Судан - бел. аз) (Св. Меркурий, в момента в Националния музей, Хартум). Според Gorecki те са били заимствани от имперската иконография. 259
Обувки заострени при пръстите са известни още в древния свят. Под влияние на азиатска или йонийска мода те са появяват в Етрурия, на саркофази и други изображения. Възприети са от римляните и, още по време на Републиката, се превръщат в елемент от парадното облекло на висшата класа, като calcei patricii, senatorii и equestres. С допълнителни четири каишки около прасците, (corrigiae), те присъстват на Капитолийската статуя на Марк Аврелий и на статуи на император Домициан (или може би Нерва) в Националния археологически музей на Неапол. Това доказва, че са били приети в имперското облекло през античността. 260
Във Византия пурпурните имперски обувки, обувани за коронацията били известни като [tzangia] 261. В контекста на нубийските изображения, описанието в трактата на Псевдо-Кодин на високи до прасеца императорски tzangia, украсени със скъпоценни камъни и перли, изглежда ще се окаже особено важно.262 Такива имперски обувки са били вземани на военни експедиции, въпреки че е малко вероятно да са били носени в битка. 263 Няма доказателства, че този вид обувки са носени от византийските войски - въпреки че в комбинация с протектори употребата на високи до глезена обувки (вероятно наричани ...), 264 е била важна. Можем само да предположим, че tzangia на светците-войни имат връзка с обувките, носени във византийската армия, въпреки че (с изключение на нубийските изображения) те не имитират официалните императорски обувки.
-----
261 Виж разказа на Георги Монах за короноването на Василий I като съимператор на Михаил III през 866 в Chronicon breve (MPG, 110:1064, 1168): ... и също продължението в THEOPH. CONT., pp. 832 22-833 1, 835 12-17; CHPASCH, 1:614 5-6 (за обуването на царя на лазите в украсени с перли обувки в персийски стил като знак за присъединяването му към имперските васали); DE CER., стр. 416 18-22 [I 92] (Peter Patrikios за носенето на tzangia по време на коронацията на Лъв I); SKYL. CONT., стр. 105 1-3 (= KEDRENOS, 2:643 13-IS) който до тази дата говори само за червени императорски обувки: ...; и също другите източници, събрани от K. Czerwenka-Papadopoulos and T. Kolias, "Tzangion" in BKR, 276; Parani 2003, 30-1 (особено анонимното описание на червените tzangia на Мануил I Комнин, украсени с бели перли (като знак за безупречния му характер), апликирани във форма на орел, символизиращ възвишен нрав; Ball 2005, 13-14 (който интерпретира описанието на KOMNENE [III 4/5] за пурпурните ... на Константин, син на Мария от Алания, като отнасящо се до императорски обувки, и ги реконструира по модела на копринената обувка от 1200г., намерена в гроба на Ото II, епископ на Бамберг); и също K. Wessel, "Insignien" in RbK, 3:445-7, въпреки че когато дава примери от художествени изображения Wessel бърка tzangia с endromides и kampagia (виж по-долу, бел. 269 и p. 200f); подобна грешка прави Gorecki (1980, 203-4), който извежда tzangia от римските campagi. На свой ред tzangia се свързва със сандали от A. Kazhdan и N.P. Sevicenko, "Footwear" in ODB, 2:795.

263 Описвайки защитата на Азас близо до Алепо, Псел пише (1:39 16-21 [111 10]) че докато препускал с коня си император Роман III Аргир (1028-34) бил издаден от цвета на обувките си : ... Това подсказва, че в бързината той не е успял да се обуе подходящо за битка.


Високи ботуши (krepides, hypodemata)

В Средно-византийската иконография на светците войни ниските протектори за крака често са заместени с високи ботуши, чиято кожа изпълнява същата защитна функция. Такива се носят, например, от: светците Георги, Теодор и Димитър върху икона в Ермитажа, Санкт Петербург; светците на крилата на Арбавилския триптих и на триптих във Ватиканския музей; 265 Св. Георги и Теодор на коне в параклиса на Змията (или "на Хонорий") в Корама; светец на южната стена на църквата на Hagioi Strategoi в Upper Boularioi, област Мани, и на крилете на триптих в манастира "Св. Катерина" в Синай (фиг. 20а, б, 22а, б, 42, 60); високи ботуши също са носени от някои военни светци в параклиса, рисуван по време на царуването на на Никифор Фока в Кавусин, и в църквите "Св. Никола Каснидзи" и "Св. Безсребърници" в Костур (фиг. 30а, 59).266 Ботушите на конните светци върху каменни релефи от 1062 в Киевския манастир "Арх. Михаил" имат интересна форма, тъй като се разширяват нагоре и защитават коленете, подобно на наколенниците на Теодор Статилат от стеатитовата икона във Ватиканската колекция. 267
Високият ботуш като вид произлиза от древна Гърция, където меките кожени ..., достигащи средата на прасеца, отворени отпред и вързани с връзки, са били носени от спортисти и ловци.268 В римската скулптура високи ботуши с богато украсена и обърната надолу горна част и открити пръсти се изобразяват при представянето на богове (особено такива, свързани с войната), герои и императори, което може да показва, че те са имали параден характер.269
Ботуши, покриващи прасеца [hypodemata] 270 вече са били част от оборудването на имперските войски в периода преди иконоборството, вероятно под влиянието на готските войски.271 Когато описва похода на Ираклий срещу персите в 622, Георги Писидийски цитира вопъла на един войник за владетеля, лишен от императорски пурпур и изложен на безмилостния пек, който сега трябва да обагри високите си черни ботуши в персийска кръв.272 Мери Уитби интерпретира тази част на поемата в светлината на късните референции на Георги Монах и Лъв Граматик (които също се позовават на думите на Георги Писидийски). Георги Монах описва церемония, състояла се на Великден през 622, с която Ираклий стартира експедиция за възвръщане на парченце от Христовия кръст; в присъствието на патриарха Сергий в "Света София" императорът сваля официалните си обувки и обува високи ботуши за езда, прехвърляйки по този начин властта в столицата на своя десетгодишен син, Ираклий Константин. 273 Тази церемония вероятно е доразработена през следващите векове, тъй като Константин Порфирогенет описва подобен ритуал при завръщането на императора от поход. Приветстван в църквата "Св. Богородица" при Форума от процесия, водена от патриарха откъм "Света София", императорът тържествено сваля военната си униформа и облича "цивилно" облекло: туника, златотъкана хламида (наметало) и campagi, 274 като по този начин отново се въплъщава в светски държавен глава.
Морис, и след него Лъв VI, споменават готските hypodemata с широк връх и висока кожена горна част, закопчавани с катарами и подковавани с железни цинтове (xappiots) за по-голяма издържливост. От тези текстове и от Praecepta militaria на Никифор Фока става ясно, че тези ботуши не стигат по-високо от коляното, за разлика от [krepidas] (лат. crepidae), които са предназначени за езда и само биха пречили на пехотинците, забавяйки ги в поход.275 Други Средно-византийски тактически ръководства препоръчват екипирането на пехотинците с hypodemata, които да са затворени при пръстите и с дървени подметки - за увеличаване издръжливостта им и за предпазване собственика от железни шипове, разпръснати тайно от врага.276 Хониат по същото време споменава, че Йоан II Комнин, който бил смъртоносно ранен по време на лов из хълмовете на Киликия (1 април 1143), се опитал да превърже раната с парче мека кожа (...), отрязано от ботушите си, вероятно от горната част. 277
Докато древният термин endromides се измества от hypodemata (използван в средновековния смисъл на думата),278 паралелен процес се наблюдава при ботушите с отворени пръсти и декоративна горна част, които пък се подменят в иконографията от напълно затворени и високи до коляното такива. В шести и седми век фигури във военно облекло все още обичайно се изобразяват с endromides. Езическите богове и персонификации са обути така на сребърна ваза от времето на Ираклий (613-629/630), открита през 1814 г. в Kuczurmare в Буковина (днес в Украйна). Други изображения включват това на императора и негов придружител, държащ малка статуя на победата на релефа Барберини; Христос върху мозайка в архиепископския параклис в Равена; и най-накрая Давид, Голиат и стражата на Саул от сребърните купи, намерени в Каравас в Кипър (628 - 30). 279 Както и в по-ранните изображения, военни светци носещи високи ботуши със заоблен връх са показани редом с други, носещи endromides (фиг. 6, 7в-8, 12-13, 15); 280 това е доказателство, че през шести и седми век художниците вече се обръщат към съвременната им имперска армия за модели на оборудване. Endromides не се появяват изобщо в пост-иконоборското изкуство, докато голямата популярност на високите напълно затворени ботуши е засвидетелствана от честата им поява при изображенията на войници (пехотинци и ездачи) в ръкописите - от украсите в полето на псалтири от десети век до Мадридския препис на Скилица (12в. - бел. аз).281
-----
275 Виж STRAT., pp. 418 3-420 8 [XII B 1]: ... (= LT, 1:119 1443 - 120 1947 [VI 26] ); виж също Haldon 1999, 130. На свой ред, в PRAECEPTA (p. 12 20-1 [I 3] = TNU [MG], p. 88 25-6 [LVI 3]) на пехотинците се препоръчва да носят "къси ботуши", които сгънати стигат до коленете, но разгънати достигат бедрата (...); според McGeer (1995, 205) те се комбинират с дълги крачоли . Kolias (1988, 73) се позовава на ATTALEJATES (p. 414-8) който описвайки битката на Botaneiates със Patzinaks през 1049, разказва как след избиването на конете им имперските кавалеристи трябвало да отрежат подметките си, за да се придвижват свободно. Текстът на хрониката обаче (...) не уточнява дали войниците са отрязали подметките си, както го приема Kolias, или края на ботушите. Че hypodemata са пристягани с кожени ремъци е споменато от KOMNENE, 3:85 11-14 [XII 9/7]. Римските crepidae са подобни по форма на ниски сандали (calcei), виж E. Pochmarski, "Crepida" in BKR, 60. За crepidae - "обувки за стъпалото" - използвани от римляните, идентични с garbola и гръцките arbylai, се споменава също от LYDOS, p. 22 25-6 [I 5/12].


Ликови сандали - servoula, (mouzakia) и kampagia

Освен конусообразните протектори за крака и високите ботуши, в иконографията на светците-войни се среща и трети тип обуване. Това е дълга лента плат, напомняща превръзка, която се увива плътно около крака от глезена до коляното (подобно на партенките, използвани от войниците по време на Втората световна война) и след това затъкната в нисък ботуш. Този тип покритие на крака се носи от множество светци-войни: св. Нестор и Лупус от тесалонския реликварий на Св. Димитър (поръчан от Константин X Дука 1059-1067 и Евдокия Makrembolitissa, в момента в Оръжейната на Московския Кремъл); Св. Георги на дървена релефна икона от Крим, Теодор Стратилат и Нестор на стенописи в католикона на манастира Hosios Loukas; светците Георги, Артемий и Димитър в Оксфордския кодекс с проповеди на Йоан Златоуст, fols.166r, 209v и 213r, Св. Георги в Evangelistarion Dionysiou 587 (fol. 151v), както и някои от Светите четиридесет мъченици в Къщата с гълъб в Кавусин (фиг. 25c-d, 27, 46а, c, 59). 282 Друг вариант е носен от няколко светци на крилете на триптиха "Св. Четиридесет мъченици" в Ермитажа - платнени ленти, които се кръстосват хлабаво над наколенниците (фиг. 19а, б). 283
Обичаят императорът да стяга прасците си с ленено платно на Великден се споменава в De ceremoniis. Това цели, по подобие на савана, да напомни за смъртта на Спасителя, докато обутите отгоре позлатени ботуши символизират възкресението му. 284 Би било погрешно обаче да се свържат партенките от изображенията изключително с този обичай, тъй като освен примерите, посочени по-горе има и други, които също показват нозете на светци, обвити с платнени ленти. Така художниците са изобразили краката на Георги и Димитър на мраморните релефи, украсяващи фасадата на "Сан Марко" във Венеция. Други примери включват Теодор Тирон на икона в манастира "Св. Йоан" в Патмос, същия светец на страница 41v от Evangelistarion Dionysiou 587, и мозайка в катедралата в Чефалу, и също св. Йоан Войн, Меркурий, Димитър, Теодор и Павел Велики на олтарната арка на катедралата в Монреал (фиг. 29, 46а). 285
Обуване, съставено от платнени ленти, увити около крака на височина до коляното, в комбинация с проста форма на подметка (трудно е да се различи каква), се появява при изобразяването и на други професии - особено земеделци, овчари и изобщо бедняци. Освен, че е носено от пастирите в сцени на Рождество Христово, 286 обуването от този тип се появява в миниатюри, изобразяващи лов и селски труд в трактати като: Византийското копие от десети век на Никандъровата "Териака" (Ms.suppl.gr. 247, Национална библиотека, Париж, fols. 47v - 48r; фиг. 61); Kynegetika на Псевдо-Опиан Сирийски от края на десети / единадесети век (Marcianus gr. 479, fols. 19v-20v, 47v - 48r, 62r, 63r); 287 , а също и на годишния цикъл на селския труд, както е изобразен в календарите. 288
Въпреки че няма подробни описания на този вид обуване във византийските източници, въз основа на горните свидетелства и на препратки към Константин Порфирогенет то може да се идентифицира с евтините и груби обувки на простолюдието, наречени [servoula] (от латински servus - слуга, роб), носени от т.нар. tzervoulianoi. 289 Тази теория се потвърждава от факта, че servoula, описвани като вид сандали (познати също с арабското или арменско име [mouzakia]) се препоръчват от Фока за имперската пехота съвместно с "ниската" hypodemata. 290
Тези servoula без съмнение произхождат от римските военни сандали. По време на Републиката и ранната Империя римските легиони носят ниски сандали, наречени калиги (от калус - твърда кожа), подметката на които е изрязана от цяло парче волска кожа и нитована с железни цинти. Гъстата мрежа от ремъци, обгръщаща крака, гарантира както трайност, така и вентилация. 291 През първи - втори век в армията калигите постепенно се изместват от по-евтините campagi militares,292 които са подобни по форма на servoula. Терминът калиги отново навлиза в употреба през тринадесети век в Западна Европа, но вече свързан с рицарските гамаши (hose-leggings).
Джон Лид описва патрицианските campagi като вид черни сандали, затворени при пръстите и петите и завързвани с каишки, които се увиват около крака до коляното. Според него този тип обувки, произлизащи от Тоскана, взимат името си от площада (кампус), на който се представяли носещите ги архонти. 293 За разлика от подобно конструираните servoula, campagi са част от парадното облекло, носени от императора и различни негови служители - военни и цивилни, - и преди всичко от сенаторите по време на представяния и религиозни церемонии в двора.294 Разбира се не е възможно да се изключи, че както и "калиги", терминът [campagi] променя значението си и по-късно започва да се свързва с парадни обувки. Това не би могло да се е случило преди шести век, тъй като латинската етимология на думата се посочва от Peter Patrikios, които често споменава този вид обувки заедно с термина [kampotouba] (който пък се отнася за ленените цилиндри, носени около прасеца за предпазване от триенето на увитите отгоре ремъци).295
Изображения на kampagia, носени над kampotouba от войници, могат да бъдат намерени в ранното византийско изкуство - например неизвестният воин, представен на панел от слонова кост, добавен към част от облицовката на амвона в Аахенската катедрала, а също и керамичната икона от Виница, изобразяваща Исус Навин и Халев (фиг. 7б).296 В средно-византийската иконография ехото на този мотив може да се види в преплетените ремъци, покриващи протекторите за крака - например на изображенето на Св. Димитър върху плочка от слонова кост в Метрополитън музей в Ню Йорк, и Св. Георги със Св. Теодор на стеатитова икона в Историческия музей на Москва (фиг. 40) 297 Нещо, което може да се приеме за значително по-стилизирана версия на kampagia, се вижда върху партенките на Св. Теодор на панел от Bathys Ryax, където художникът е нарисувал черна зигзагообразна шарка от ремъци между петата и коляното (фиг. 47). 298 Правивите изображения на kampagia, носени от св. Hieron в Църквата с щита в Корама, и Св. Георги върху мозайка в катедралата в Монреал са по-скоро изключение. 299 Първият от тези примери, все пак, се характеризира със силна стилова архаизация, докато вторият е подозрителен поради значителната намеса на реставраторите.
От всичко дотук може да се предположи, че през средно-византийския период силно изкривения мотив на kampotouba, изразен в каишките на kampagia е само имитация на по-стария иконографски модел, за чиято оригиналната форма липсва разбиране; вероятно художниците не са наясно с прототипа, който изчезва след шести век, и се опитват да го оприличат на познатите им servoula.


Панталони (toubia, anaxyrides)

Военните светци във византийската живопис обикновено са изобразени в прилепнали панталони. Същите обикновено са затъкнати в ботушите, оставяйки видима само частта, покриваща бедрата. Панталоните са понякога в равен цвят (фиг. 8, 12, 25d, 41b, 42, 46c, 62, 70), 300 или представени като от пъстра тъкан, бродирана с декоративни мотиви . Разнообразието от модели на украсата показва, че художниците са потърсили вдъхновение от реални тъкани, които са им познати от ежедневието. Има прости шарки, съставени само от няколко мозаично подредени елемента, като например крачолите на св.Теодор Стратилат и Орест във вътрешния притвор на католикона на Неа Моне; Димитър в манастира "Архангел Михаил", Киев (фиг. 26, 44а-b ); светците в сицилианската катедрала в Чефалу, също Теодор Тирон в Капела Палатина в Палермо. Има и по-усложнени дизайни, като например мотива с точки и раетата, пришити отпред на панталоните на Св. Димитър от рисунката в полето на страница 166r от "Проповеди на Йоан Златоуст" в Магдален Колидж, Оксфорд (Cod. gr. 3), и ромбовете с вписани лилии и розети по панталоните на светците Георги и Теодор Тирон от църквата "Св. Безсребърници", Костур (фиг. 30а; виж и 30b,c, 38, 46а,b, 58, 70).301
Изображения на светци според римския обичай, с частично голи бедра, са редки.302 Телесният цвят на бедрата на някои от Четиридесет мъченици в Къщата с гълъба в Кавусин показва, че идеята е да са голи, същото важи за Св. Hieron в Църквата с щита в Корама, и в гробищния параклис от единадесети век в Карабулут Калисе край Matiana (в момента Авджилар); също конните Теодор и Георги на крилете на триптиха от манастира "Св. Екатерина" в Синай. Изображенията на двамата св. Теодоровци и двама св. Меркуриевци в Hosios Loukas не оставят съмнение; чрез мозаичната техника са показани съвсем ясно очертанията на мускулите по прасците и капачките на коленете (фиг. 25а-c, 59 и 60). 303 Подобно явление се наблюдава в скулптурата, особено в произведенията от слонова кост. Ясно моделираната мускулатура по краката на бойците в творби като триптиха "Св. Четиридесет мъченици" в Ермитажа и плочката със св.Димитър в Метрополитън музей, Ню Йорк, позволяват да се заключи, че намерението на майстора е да покаже непокрити бедра (фиг. 19а, b, 67), въпреки че липсата на довършителното цветно покритие оставя някои съмнения.304 Все пак, наличието на панталони върху дървената релефна икона "Св. Георги" в Националния музей на Киев (фиг. 27) се потвърждава от остатъци светлосиня боя.305 На свой ред, гравираните орнаменти по краката на Св. Теодор на стеатитовата икона във Ватикана (фиг. 34) показват, че той носи панталони. 306
Трябва да да се подчертае, че всички гореспоменати "голи" образи на военни светци датират от десети и ранния единадесети век, и в по-късната иконография подобни примери няма. Това свидетелства за замяната на по-старата изобразителна формула - базирана на древната традиция - с нова, създадена под влиянието на реалния вид на войската.
Панталоните са били известни с наименованията [anaxyrides] (единствено число ...), ... а също и [brakia] от келто-римското bracae или bracca. Известни в древността като атрибут на варварските народи, панталоните се появяват във византийската армия сравнително късно.307 Военните ръководства и другите източници не предоставят точна информация, която да ни подскаже, дори приблизително, кога се случва това.308 През царуването на Юстиниан, панталоните отличават наемническите варварски отряди в армията на Велизарий; 309 несъмнено гърците са ги заели от тях. Това предполага, че панталоните са въведени в армията в средата на шести век, и се потвърждава в ранната иконография на светците войни, където панталони обикновено липсват. Оцелелите примери на прилепнали панталони (клинове) от Антинополис в Египет (в Staatliche Museen zu Berlin, които обаче загубени по време на Втората световна война; в Лувъра, и в Muse'e des Tissus в Лион), може да са с персийски произход, за което свидетелства и бродираната им украса. По това време всичко се изработва от боядисана вълнена прежда, което е доказателство за популярността на този метод.310 Измежду най-ранните изображения на панталони в иконографията на военните светци е иконата от седми или осми век в манастира "Св. Екатерина" на планината Синай, показваща Меркурий на кон (фиг. 8). 311 Той е изобразен с широки жълти панталони, пъхнати във високи ботуши.
През средния византийски период, панталони от различни видове, изработени от вълна, памук или коприна, са чест елемент в мъжкото облекло.312 Традиционно настроените византийски интелектуалци въпреки това продължават да изпитват класическо отвращение към тези варварски "нововъведения" и да ги третират с презрение.313
Можем да намерим ясни признаци за използването на конкретен вид панталони в армията само от десети век. Сред оборудването, подготвяно за инвазията на остров Крит в 949 Константин Порфирогенет посочва [toubia], вероятно вид военен клин ползван при езда, и носен заедно с hypodemata. Той препоръчва също така, походните дрехи на императора да включват висококачествени toubia, с копринени ивици и украсени с избродирани орли, както и други, украсени със стършели.314
Накратко, можем да разглеждаме панталоните в иконографията на военните светци като чисто византийска особеност, инспирирана вероятно от реалния костюм на имперските войски. Между осмия и ранния единадесети век, носенето на панталони постепенно измества по-старата римска военна практика на ходене с голи крака, като напълно я заменя през дванадесети век. Последното звено в еволюцията на тази част от облеклото през нашия период са едноцветните гамаши (чорапи). Те могат да се видят на икони от тринадесети век в Британския музей, дело на артистичните среди около кръстоносците и изобразяващи св. Георги (фиг. 56), както и на гърба на кипърската (или южноиталианска, в момента в манастира "Св. Катерина" в Синай ) икона на Богородица Одигитрия Aristerokratousa - "държаща младенец в лявата ръка", - където са нарисувани светците Сергий и Бакх на коне, (фиг. 63) 315 Мотивът с гамашите е взаимстван от иконографията на западноевропейското рицарство 316 , но не се разпростанява широко във византийското изкуство.
-----
301 Виж напр.: Mouriki 1985, vol. 2, ил. 59, 61; Glory of Byzantium, ил. на стр. 283; Borsook 1990, ил. 9, 35; Velmans 1974, ил. 22 (подобни декоративни раета са видими на мозаечната икона на Св. Георги от 11-13в., Matskhvarishi; виж Alibegashvili 1979, ил.1); Pelekanidis/Chatzidakis 1985, ил.12 на стр.33; Pelekanidis 1953, ил. 21/2 (виж също дългите до коляното бели панталони на св. Нестор, декорирани с малки отвесни червени и сини ивици на аркадната колона в църквата "Св. Безсребърници", Костур; те вероятно са идентични с "египетските панталони" (виж по-долу, бел.312) споменати от Константин Порфирогенет; Pelekanidis 1953, ил.27/2). Текстилният модел на украса от ромбове с вписани розети и лилии (вероятно хералически мотив, зает от Запада) бил особено популярен към края на 12ти и през 13ти век, например на панталоните на св. Орест в Епископи, Евритания; панталоните на св. Димитър и наметалото на Теодор Стратилат в манастира Vrondamos в Пелопонес; на кабадиона (вид връхна дреха - бел. аз) на св. Георги на икона от 13ти век в Синай; и по панталоните на св. Георги на фреска в църквата "Св. Йоан Златоуст" в Geraki (Drandakes 1988, ил.85; Glory of Byzantium, no. 17; Maguire 1996, ил.163; Moutsopoulos/Demetrokalles 1981, ил.65 и цв.ил.13). Междувременно, на примери от 11ти век ромбовете са украсени само с точки, напр. в Evangelistarion Dionysiou 587 (fols. 41v, 123r), който, както беше посочено по-рано, датира от 1059 (Athos, vol. B', ил. 216, 241).

302 Панталоните не са били използвани в армиите на Древна Гърция и Рим, както е видно от липсата на изображения и от липсата на подходящ термин в класическия гръцки език (фактът, че Омир и други древни поети нямат дума за панталони и им се налага да перифразират е посочен от EusT. Il., 1:328 26-9 … ). Античните изображения на войни в панталони винаги се отнасят до варварите (например дакийските пленници по метопите на Тропеум Траяни, Персите на Арката на Галерий в Тесалоника, и германите на Траяновата колона в Рим, виж напр. Zygulski 1998,179, ил.183); виж също G. Mau, "..."in PR, 1:2100-1 (за панталоните носени от келти, германи и сармати, а в изкуството също от амазонките. Панталоните на амазонките фигурират и във византийската култура, например люляковите toubia на амазонката Максимо, бокато украсени с перли, скъпоценни камъни и брокат, описани в поемата Дигенис Акрит, стр.80 226-8 [версия на Grottaferrata, bk. IV] и 348 1494-95 [редакция на Escorial]). Според Southern/Dixon (1996, 123) панталоните били усвоени в късно-римската армия през 3ти век, вероятно в резултат на увеличаващия се брой германски федерати; в началото били дълги до коленете, тесни и носени само от кавалерията, по-късно - дълги, по-широки и ушити от вълна. Войници са изобразени с такива ранни панталони на римска плочка от слонова кост със сцени от живота на св. Павел, датирана 5в., в момента в Museo Nazionale del Bargello, Флоренция (Nicolle 1992, ил. на стр.19).

307 Виж EusT. Il., 1:36 11-12 … ; HESYCHIOS, vol. 1, [p. 178]: ...; SUDA, 1:180 1-3 [1993] ... и също F. Brein, "Anaxyrides" in BKR, 9-10; E. Pochmarski, "Brac(c)ae" in BKR, 35-6; и по-нагоре, бел.302. D'Amato (2005, 21-2) цитира Исидор Севилски (Orig. XIX 34/5), който твърди че клиновете били наричани toubia на изток, и tibialia или ocreae на запад. Той посочва че термина toubion е използван също за описание на различни видове високи ботуши. Келтският корен на Bracchiati и Cornuti (които названия вероятно произлизат от келтските панталони и рогати шлемове) е споменат от AMMIAN., 1:125 [15.5.30]. Анахроничният вид на панталоните, нарисувани на римски щит от Дура-Европос, в сцена илюстрираща Троянската война, е посочен от MacMullen 1964, 446.

308 Даркевич (1975, 140, 150) и след него Gorecki (1980, 205-6) приемат че панталоните се появяват само през 10ти или дори 11ти век - тесен, прилепнал вариант за кавалерията и къси, широки за пехотата. Nicolle (1992, 42) реконструира пантолони до коляното в облеклото на член на Blues faction от Антиохия, 5-6ти век. Същевременно, Dawson (2002, 83) приема, че липсата на споменавания за панталони в ръководствата на имперската армия е резултат от повсеместното им разпространение във военния костюм.

309 PROCOPIUS, 1:244 8-10 [11 21/6]: … ; той също споменава панталоните като характерна част от костюма на славяните и антите (2:358 7-9 [VII 14/26]). На свой ред, SIMOCATTA (153 21-23 [IV 3/8]) описва богато украсените панталони, които били част от официалното облекло на Хозрой: … Виж също Ravegnani (1988, 42) който погрешно идентифицира панталони на мозайките в Сан Витале, Равена.

312 Различните тъкани, от които се правят червените панталони са споменати от ACHMET198 19-23 [242]: … ; докато DE CER. (1:678 7-8 [II 45]) говори за раирани египетски панталони и други, направени от нискокачествена коприна и памук (...). Според ACHMET, ако жена сънува панталони, тя ще има мъжко дете (198 24-25 [242], 218 15-18 [266]): … - това е свидетелство, че панталоните вече са се свързвали във Византия конкретно с мъжкия пол. Ball (2002, 77) посочва, че разликите между мъжкото и женското облекло не винаги са различими в изобразителното изкуство, но са ясно подчертани в литературните източници. Ако приемем мнението на Dawson (2002, 82-3; реконструкция на ил. VII-5) че във Византия са се ползвали ватирани панталони, то ромбовидната шарка по крачолите на някои светци-войни може да се приеме за шев, свързващ слоевете плат (виж по-горе, бел. 301).

313 Напр. EUST. THESS. (82 5-11) и след него Хониат (298 21-32) споменават как по време на дългите дни от обсадата на Тесалоника от Норманите през 1185 некадърният стратег на града, Давид Комнин, никога не бил забелязан адекватно въоръжен и на кон, вместо това яздел муле и носел украсени панталони до коляното с обувки по последна мода: … Още по-подигравателен е тонът на Хониат: … Виж също Kazhdan/Epstein (1985, 76-7) които цитират другите коментари на Хониат (186 73-75 и 273 85-89) за панталоните на Андроник Комнин и за забележките към Мануил I, направени от някакъв войник.

314 Виж DE CER., 1:677 16, 678 2, 7-8 [II 45] (и по-горе, бел.312); PORPH., pp.108 239-110 241 [C]. За значението на термина, произлизащ от лат. tubus, tibiale, виж коментарите на Haldon към PORPH., p. 221 (с препратки към по-ранни проучвания). Императорската toubia се появява в описание на акламация в чест на Анастасий (DE CER. 1:423 3 [I 92]). Относно червените копринени toubia за езда, обличани от императора при коронация, виж Псевдо-Кодин, стр. 270 8-12 [VII]. За клиновете, които се появяват често в Мадридския препис на Скилица (включително ламеларни такива на fol.195v), виж Hoffmeyer 1966, 51, ил.48.

316 Виж напр. France 1999, ил.1-3. Конните изображения на Свети Сергий и Бакх от Синайската икона и иконата с двамата св. Теодоровци на коне, която вероятно е послужила за модел на първата, като стилистика и иконография се доближават до венецицианската школа или до ателие в служба на Кръстоносците, виж Walter 2003a, 159 и бел.85
Google+