‹—   Фотосесии    Photoshoots


Свещеникът и неговата съпруга / The priest and his wife

Фотосесия с реплики на средновековни костюми от XIII-XIV в., проведена на 07.04.2022.
Фотограф: Eлина Тодорова; позират Пламен, Невена.

Елементите от облеклото на свещеника са стихар (риза), пояс, епитрахил, наръкавници, фелон (наметало), и остават почти непроменени в продължение на няколко века. Най-важен елемент е епитрахилът, без който свещеникът не може да извършва служба. Той е винаги изпълнен от най-скъпите материали и богато украсен. Иконографията му се оформя в края на XIII - началото на XIV в. Най-често се бродира Дейсис (Христос с Богородица и Йоан Кръстител), като изображението на Христос е централно в цялото изделие. В допълнение може да има изображения на апостоли, литургисти, пророци и светци.
Константинополската църква дава разрешение женени мъже да бъдат ръкополагани за свещеници с решение на Трулския събор от 691 г.

- - -
A photo session with replicas of costumes from the 13th - 14th century, shot on 07.04.2022.
Photographer: Elina Todorova; models Plamen, Nevena.

The elements of the Eastern Orthodox priest`s clothing are sticharion (shirt), belt, epitrachelion, epimanikia (cuffs), phelonion (cloak), and remain almost unchanged for several centuries. The most important element is the epitrachelion, without which the priest is unable to perform an Orthodox service. It is always made of the most expensive materials and richly decorated. Its iconography was formed in the late thirteenth - early fourteenth century. Most often it is embroidered with Deesis (Christ with the Virgin and John the Baptist), and the image of Christ is central to the whole product. In addition, there may be images of apostles, liturgists, prophets and saints.
The Ecumenical Patriarchate of Constantinoplе gives permission a married men to become priests with decision on the council in Trullo at 691.
Пълен орнат
Свещеник без фелон
Епитрахил
Съпругата на свещеника
The priest's wife
Съпругата на свещеника - близък план
Свещеникът и съпругата му
The priest and his wife
Семейство
Епитрахил - детайл
Епитрахил - детайл в гръб
Портрет
Жена край маса
A woman at a table


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+