Мои публикации

ИЗТОЧНИЦИ

Печатни издания

Σίσιου, Ι. Ο Άγιος Νικόλαος του Κυρίτση στην Καστοριά και Ο Άγιος Γεώργιος στο Polosko. – В: Ниш и Византија. IX. Ниш, 2011, 321 – 348
Atanasov, G. Two belts from 14th-century male burials in Drastar (now Silistra, NE Bulgaria). – Archaelogia Bulgarica XV, 2 (2011), 87-89
Cvetković, Branislav, Jagodina. Robes of Light and the 13th Century Frescoes in Boyana Church. – В: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа. Ред. Б. Пенкова. С., 2011, 198-214
Dawson, T., G. Sumner. By the Emperor's Hand: court regalia and military dress in the Eastern Roman Empire, Frontline Books, 2015
Doncheva, S. A silver gilded belt from the 13th-14th Century. – Archaeologia Bulgarica Х, (2006/1), 65 – 76
Entwistle, C., N. Adams. Intelligible Beauty: recent research on Byzantine jewellery, British Museum, 2010
Fingerlin, I. Gurtel des hőhen und späten Mittelalters. München,1971
Fischbach, Fr. Historic textile patterns in full color. Dover Publications, 1992
Fluck, C., G.Vogelsang Eastwood. Riding costume in Egypt: Origin and appearance. Brill, 2004
Grotowski, P. Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843 – 1261). Brill. Leiden – Boston, 2010
Mladjov, I. The Children of Ivan Asen II and Eirēnē Komnēnē: Contribution to the Prosopography of medieval Bulgaria. - Bulgaria Mediaevalis, 3/2012, 490 – 500
Parani, Maria G.. Reconstructing the Reality of Images – Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th – 15th Centuries). Leiden, Boston, Brill, 2003
Pseudo-Codinos. Traite des offices. Introduction, texte et traduction par J. Verpeaux, 1966
Vasiћ, P. Nosnњa naroda Jugoslavije kroz istoriju, Завод за издавање уцбеника Социjалистичке Републике Србиjе, Београд, 1968
Vasiћ, P. Odelo i Oruzje, Beograd: Univerzitet umetnosti. Clio, 1992
- - -
Ангелов, Н. Средновековен некропол в Търново. – ИОМТ, 1, 1962, 23 – 34
Аризанова, С. Венециански и генуезки документи като извор за облеклото на българите през ХІІІ – ХІV в. - Bulgaria Mediaevalis, 2, 2011, 141 – 151
Атанасов, Г. Инсигниите на средновековните български владетели. Корони, скиптри, сфери, оръжия, костюми, накити. Плевен, 1999
Атанасов, Г., Севастократори и деспоти в Средновековна България - личности, инсигнии и костюми, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", БАН, Търновска книжовна школа т.7, 1999
Арабаджиева, Е., История на костюма , Итера, 2007
Билярски, И. Институциите на средновековна Бълтария. С., 1998
Бобчева, Л. Некропол от XIII - XIV век в Калиакра - Известия на народния музей Варна, XIV, 1978
Бобчева, Л. Средновековен накит от Калиакра. – Векове, 1974, № 2–3, 97–98
Божилов, И. Българите във Византийската империя, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", С., 1995
Божилов, И. Византийският свят. Анубис, С., 2008
Бойчева, Ю. Функционални и иконографски особености на плащаницата през XIV - XVв. Византийски плащаници в България, Проблеми на изкуството, 2005, 4, БАН, София
Буюклиев, Хр., Средновековен български некропол в района на Чаталка, Старозагорско, Известия на музеите от Югоизточна България, т. V
Бърнард, Т., Църквата "Св. Богородица" в с. Долна Каменица (XIVв.), Синодално издателство, 2008
Бъчваров, И. Географска и типологична характеристика на разпространението на средновековния накит прочелник - Известия на Исторически музей В. Търново, Х, 1995
Бъчваров, И. Янтренски некрополи (Два средновековни некропола от XIV век при село Янтра, Горнооряховско).В.Търново, 1993
Вакарелски, Хр.Етнография на България, Артграф, 2007
Василиев, А. Ктиторски портрети, БАН, 1960
Велева, М., Е. Лепавцова. Български народни носии. Издателство на БАН, С., 1979
Војводић, Д., Портрети првих ктитора у приземљу жичке куле. Порекло иконографије, Ниш и Византија, Х, симпозиум, Ниш 3 – 5. јун 2011. Зборник радова, Ниш, 2012, 323 – 340
Вълкова-Нешева, В. Женският аристократически костюм през Втората българска държава – Нумизматика, 1975, № 4, 23 – 48
Габелић, С. Прилог познавања живописа цркве Св. Николе код Станичења. – Зограф, 18, 1987
Георгиев, П.; Т.Михайлова. Некрополът при кръглата църква в Преслав (Разкопки 1969 - 1973г.) - В: Плиска - Преслав, т.6, С., 1993
Ганева, Р. Знаците на българското традиционно облекло. Пенсофт, С., 2003
Георгиева, Р. Гроб на знатна преславска дама от XIIIв., сайт на Арх. музей "Велики Преслав",
Георгиев, П., Т. Михайлова. Некрополът при кръглата църква в Преслав (Разкопки 1969–1973 г.). – В: Плиска – Преслав, 6, С., 1993, 164–179
Грозданов, Цв, Д.Ћорнаков, Историски портрети у Полошком. Ч. 2. – Зограф, 15, 1984
Евтимова, Е. Опит за реконструкция на средновековни костюми по данни от преславските некрополи - В: Приноси към българската археология. 2,С., 1993
Инкова, В., Калояновото погребение - технико-лабораторни изследвания , БАН, 1979
Йовчев, К. Средновековните църкви в България
Йорданов, А. Terra Byzantica – блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура,
Йосифова, М., Кварталното ядро около църква №3 в Калиакра през XIVв. - градоустройство, архитектура, бит - Археология, 1996, №1
Йотов, В., Въоръжението и снаряжението от българското средновековие - Абагар, 2004
Ковачевић, J., Средњовековна ношња балканских словена, Српска Академиjа Наука, Историски институт, књ.4, Београд, 1953
Комитска, А., Български народни носии , Национален етнографски музей при БАН и издателство "Анико" - София, 2005
Кючукова, И., И. Йорданов. Византийските тъкани и българският владетелски двор (Х в.) (Печат на епарха, химатин и екзопрат Филотей, намерен в Преслав). – В: Laurea In honorem Margaritaе Vaklinova, кн.2. НАИ с музей при БАН , С., 2009, 155 – 164
Љубинковић, Р. Црква Светог Николе у Станичењу. – Зограф, 15, 1984
Мавродинова, Л. Надписите и датировката на стенописите от втория слой в земенската църква „Св. Йоан Богослов“. – ИИМК, том X, 2005, 263 – 270
Мавродинова, Л. Скалните скитове при Карлуково, С., 1985
Мавродинова, Л., Стенната живопис в България до края на XIV век, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София,1995
Манова, Ек. Видове средновековни облекла според стенописите от XIII - XIVв. в Югозападна България - Известия на Етнографския институт и музей, V, 1962
Матанов, Хр. Децата и внуците на Деян и Доя. - Векове, кн. 6, 1984, 34 – 38
Матанов, Хр., Княжеството на Драгаши. Към историята на Североизточна Македония в предосманската епоха, ГАЛ – ИКО, С., 1997
Матанов, Хр., Югозападните български земи през 14 век - Наука и изкуство, 1986
Минаева, О. Преславското златно съкровище: пресечна точка на Изтока и Запада в края на първото хилядолетия сл. Хр. – Научен електронен архив на НБУ, 2010
Митова-Джонова, Д., Археологически данни за селската носия в Северозападна България през XIVв. - ИЕИМ, III, 1958
Михайлова, Г. Произходът на един елемент от нашето национално облекло. – Векове, № 1, 27 – 37
Миятев, Кр. Българският сукман. Принос към историята на народното облекло. – Списание на БАН, клон Историко-филологичен, LXXI, 1950, 219 – 264
Наследникова, В., История на българския костюм - С., 1974
Нешева, В. Металообработване, ювелирство, предачество, шивачество, тъкачество и обущарство. Обработка на кост, дървопреработване. Селско стопанство и риболов. В: Средновековният Червен, 1. София, 1985
Нешева, В. Накитът в средновековния български костюм през XIII - XIVвек - Българска етнография, 1978, № 3- 4
Нешева, В. Приноси към проучването на облеклото през Втората българска държава - Археология, 1976, № 2
Нешева, В. Средновековен некропол във Вътрешния град на Преслав - Археология, 1979, №2
Нешева, В. Средновековни накити от Варненския музей. В: Известия на Народния музей Варна. Варна, 1985
Нешева, В. Тъканите в българския костюм през XII - XIVв., Българска етнография, 1980, № 2
Нитић, А., Ж. Темерински. Остаци одежде цара Ивана Александра из цркве Светог Николе код Станиченьа. - Саопштеньа, XXXII – XXXIII, Београд, 2000 – 2001
Овчаров, Д., Ж. Аладжов, Н. Овчаров. Големият царски дворец във Велики Преслав, т.1. Преславската патриаршия през Хв., С., 1991
Овчаров, Д. За един вид сърмен накит за глава през късното средновековие в България (XII – XIV в.) – МПК, 1971, кн.3, 16-20
Окунев Н. Л. Портреты королей-ктиторов в сербской церковной живописи, Byzantinoslavica, II, Praha, 1930
Павлова, В. За една средновековна диадема от XIV век. – АДСВ, 37, Екатеринбург, 2006, 342 – 354
Павлова, В. Колан от XIV в., открит до с. Кичево, Варнеско, Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea, Acta Musei Varnaensis VIII – I, издателство "Онгъл", Варна, 2011, 461 - 479
Павлова, В. , Към въпроса за средновековните прочелници от XIII-XIV век, Античная древность и средние века, 2009, вып.39
Павлова, В. Принос към средновековния мъжки колан от XIII-XIV век (по данни от колекцията във Варненския музей). – В: Античная древность и средние века. Вып. 35. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2004, 165 – 178
Павлова, В. , Съкровищата на средновековна България , Регионален исторически музей Варна, 2007
Павлов, П. Бунтари и авантюристи в средновековна България. Варна, ел. издателство LiterNet, 2005
Павлов, П. Търновските царици, Дар – РХ, Велико Търново, 2006
Панайотова, Д., Ктиторските портрети в църквата в с. Долна Каменица, сп. БАН, IV, 1970
Петров, П. Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 г. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 1993
Плаксина-Флеринская, Э. Б., Л. А. Михайловская, В. П. Попов. История костюма. Стили и направления. Академия, Москва, 2013
Плетнева, С.А. Половецкий костюм и его влияние на одежду Северного Кавказа, Костюм второй половины XI – XV века, Половецкий ансамбль
Поповић М., Габелић С., Цветковић Б., Поповић Б., Црква Светог Николе у Станичењу, Археолошки институт, Београд, 2005
Прашков,Л., Хрельовата кула, С., 1973
Суботић, Г. Портрет непознате бугарске царице, Зограф 27 (1997–1998), 93–102
Супруненко О. Б., А. В. Артем'єв, С. В. Маєвська. Унікальний комплекс золотоординського часу поблизу Волошиного
Хрисимов, Н., М. Петров. Данни за мъжкото облекло от периода на Първото българско царство. – В: Дриновски сборник, т. 5. Харков – С., 2012, 94 – 111
Талев, И. Български предренесанс – митове и реалности. Ибис, С., 2005
Тотев, К., Е. Дерменджиев, П. Караилиев, Археологически открития и разкопки през 2009 г. С., 2010, 495 – 498
Цветковић, Б. Прилог проучавању византиjског дворског костима – γρανάτζας λαπάτζας. – ЗРВИ, XXXIV, 1995, 143 – 156
Целиковский, А. Хазарский костюм VII – X в.
Чокоев, И. За предназначението на одеждата с монограми на цар Иван Александър (1331–1371) от разкопките на храма "Св. Никола" до с. Станичене, Пиротско. – Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие, VII–2 (=Acta musei Varnensis, VII–2), 314 – 323
Чокоев, И. Метализиран текстил от представителен средновековен пояс (IV 5050, РИМ Варна). – Acta Muzei Varnaensis VIII-1, 2011, 481 – 494
Чокоев, И. Някои наблюдения върху текстилни материали от некропола на църквата "Св. четиридесет мъченици" във Велико Търново (проучвания 1992 - 1993г.), Известия на исторически музей - Велико Търново, XIII / 1998
Чокоев, И. Текстилни материали от епископска гробница, открита в църквата "Св. Йоан Предтеча" в град Кърджали (предварително съобщение), Археология, 2001, № 1-2
Чокоев, И.Текстил от позлатен сребърен пояс (24 104, РИМ – Шумен) (под печат)
Чокоев, И. Текстил от средновековни археологически обекти в България, Фабер, 2006
Чокоев, И. Текстил от средновековен некропол край с. Крепча - 35 години след разкопките, УИ "Св.Кирил и Методий", 2010
Чокоев, И.Текстилни фрагменти, открити в гроб от средновековен некропол край с. Дриново, Поповско (под печат)
Чокоев, И. Фрагменти китайски текстил от гроб в дворцовата църква на Царевец във Велико Търново. – В: Дни на науката. СУБ, клон В. Търново. В. Търново, 2013, 30 – 50

Форуми и сайтове

Форум към онлайн списание БГ Наука
Български православен каталог в интернет
Сайт "Средновековните църкви в България"
Пътеводител за манастирски туризъм в България
Сайт на Археологически музей "Велики Преслав"
Сайт на археологическите проучвания на хълма Трапезица, Велико Търново
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура
Сайт на Народния музей в Белград
"Историческа библиотека" (на сръбски)
"Свети места" - портал за българската християнска култура на Балканския полуостров
"Пътуване до ... " - Онлайн-колекция от пътеписи
Пътуване на професор Васил Златарски из Македония, 1916 г.
Форум "Средновековна Сърбия"
www.orthodoxy-icons.com
Istituto Ellenico di Venezia
Трапезица – сектор север
Google+